Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 sierpnia 2020r.
Gospodarka odpadami • Poziomy recyklingu i odzysku Napisz do nas!
powrót

Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów odebranych selektywnie.

W załączniku poniżej osiągnięte przez Gminę Brusy poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło
    - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie, gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, 
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Brusy

27,8

36,2

32

36,8

37,6

34,0

34

   

   

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane 
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Brusy

0

37,5

49,4

83,9

59,8

75,1

66

   

 

Według art. 3c ww. ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

-  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określa wymagane do osiągnięcia poziomy w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

   

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do skład.
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych.
w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty 
przez Gminę Brusy

78,2

 

66,2
(31.12.

2013 r.)

42,5

39,7

0,0

16,1

10

   

 

 

Pliki do ściągnięcia:
poziomy recyklingu i odzysku osiągnięte przez Gminę Brusy (243 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!