Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 maja 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-03-12 • Uwaga! Nabór na wolne stanowisko w urzędzie

 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Burmistrz Brus


OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 podinspektora  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Brusach

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach (bip.brusy.pl) w dniu 9  marca 2007 r.

1. Wymagania niezbędne:
-  wykształcenie wyższe z zakresu urbanistyki, architektury lub budownictwa
-  znajomość przepisów dotyczących  zagospodarowania przestrzennego,  samorządu terytorialnego, zamówień publicznych
- znajomość oprogramowania komputerowego
      2.   Wymagania dodatkowe:
-  znajomość j. angielskiego
-  komunikatywność
- posiadanie doświadczenia  w zakresie gospodarki przestrzennej
      3 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-  przygotowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- prowadzenie rejestru miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,
-  przygotowywanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego
- współpraca w realizacji inwestycji gminnych
-  opracowywanie projektów o finansowanie inwestycji ze środków pomocowych.
4. Wymagane dokumenty:
-  życiorys (CV) i zdjęcie
-  list motywacyjny
-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
- referencje dotychczasowych pracodawców
- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne
-  oświadczenie kandydata, że w pełni korzysta z praw publicznych
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-  osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1,
lub 

-  pocztą na adres: Urząd Miejski 89- 632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy Nr WSO 1110- 2/07 „ w terminie do dnia 23 marca 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brusy.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!