Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 8 lipca 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-06-19 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w Małych Chełmach

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony w dniu 25 maja 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10:

  1. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”

 

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu):

  • obręb ewidencyjny Małe Chełmy, gm. Brusy: dz. nr 474/2, 473/2, 468, 470/2, 470/5, 470/4, 448/6, 466, 500/15, 500/26, 501/7, 502/7, 501/28, 501/32, 501/31, 470/3, 502/12, 501/30, 501/33, 406/7, 502/11, 503, 504, 500/17, 501/10, 479, 480, 449, 385/1, 473/1.

 

  1. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!