Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-12-05 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

OBWIESZCZENIE

podanie informacji do publicznej wiadomości

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 2081z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ewidencyjnej  nr 98 w miejscowości Czarnowo, gm. Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie”, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko i procedura  udziału społeczeństwa wpłynęły uzupełnienia do raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe ponownie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tym z uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 5 grudnia 2019r. do 3 stycznia 2020 r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: um@brusy.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!