Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lipca 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-08-09 • XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach

4 sierpnia br. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach  odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Radni podjęli uchwałę w sprawach:
•  nadania imienia Chacie Kaszubskiej w Brusach- Jagliach,
Józef Chełmowski zajął się twórczością artystyczną w wieku 40 lat. W 1972 roku po raz pierwszy Jego rzeźby eksponowane zostały na wystawie „Rzeźby ludowej Polski Północnej” w Sopocie. Pierwszą indywidualną wystawę zorganizowało, w 1986 roku, Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy. Odtąd uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych. Na przestrzeni minionych lat miał wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw
w Polsce i za granicą. Dziś Jego dzieła znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, m.in.: w Polsce, Francji, Niemczech i Szwecji. Są też ozdobą wielu kolekcji muzealnych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Największe zbiory znajdują się w Muzeum Zachodnio – Kaszubskim w Bytowie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Muzeum Narodowym w Gdańsku. Jego prace podziwiać można także w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum Etnograficznym w Chojnicach. Na temat Jego oryginalnej twórczości i osobowości powstało kilka realizacji filmowych, setki artykułów prasowych, kilka prac magisterskich i wiele broszur towarzyszących Jego indywidualnym wystawom. W roku 2017 twórczość Chełmowskiego doczekała się opracowania naukowego.
Artysta był wielokrotnie doceniany i nagradzany. W 1995 roku uhonorowany został Medalem Stolema przyznawanym przez Klub Studencki „Pomorania” oraz Medalem Kolberga Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury w Polsce. Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach w 1998 roku przyznano mu tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy. W 2004 roku został laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii „Kultura regionalna” przyznanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego, a w roku 2006, za wieloletnią pracę twórczą i zasługi dla kultury ludowej, został odznaczony przez Ministra Kultury srebrnym medalem Gloria Artis.
Uchwałą Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2015 roku, na wniosek Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego oraz Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach Stanisława Kobusa, ustalono rok 2017 Rokiem Józefa Chełmowskiego na Kaszubach.
Osoba Józefa Chełmowskiego jest ściśle związana z Chata Kaszubską w Brusach-Jagliach od czasu jej wybudowania, tj. od 6 maja 2005 roku. Tam znajdują się zbiory w/w twórcy ludowego, które w ostatnim czasie wzbogaciły się o rzeźby pozyskane od osób prywatnych.
Fakt nadania imienia Józefa Chełmowskiego Chacie Kaszubskiej będzie wyrazem uznania dla Jego twórczości, a miejsce to stanie się przyjazne twórcom ludowym, nie tylko z naszego regionu, ale i z dalszych zakątków Polski.

•  wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej RP w Skoszewie,
Miejsce upamiętnia śmierci st. str. Piotra Leszyłowskiego i str. Adama Mieczysława Koziarskiego, Funkcjonariuszy Straży Granicznej Komisariatu SG Borzyszkowy-Lipnica, którzy polegli 1 września 1939r. broniąc polskiej granicy przed okupantem niemieckim. Zginęli śmiercią bohaterską i godni są upamiętnienia. Dzięki ich postawie możliwe było ukrycie się osób mieszkających po ówczesnej polskiej stronie granicy, które były narażone na represje ze strony wkraczających sił niemieckich. Zdarzenie i osoby zweryfikowane zostały przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Instytut Pamięci Narodowej.

• zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok,
1. Gmina Brusy otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28.841 zł na doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum w Brusach oraz doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum w Brusach.
2. Zwiększono plan z tytułu przyznanej dotacji przez Zarząd Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2017”.  Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie 111 480 zł (do 75% kosztów kwalifikowanych). Zadanie dotyczy demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu 64 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 13 000 m2. Ponadto z terenu 9 nieruchomości  przetransportowany i unieszkodliwiony zostanie odpad zawierający azbest o powierzchni ok. 1 600 m2.
3. Zwiększono plan na zadanie pn.: „Czyste powietrze dla gminy Brusy”, który zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Funduszy w formie dotacji do kwoty 151.500,00 zł. Zadanie polega na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów lub pieców opalanych węglem lub koksem na nowe kotły o wysokiej sprawności opalane biomasą, nowoczesne kotły gazowe oraz pompy ciepła. Gmina Brusy ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie zadań, który trwał od 20 marca do 21 kwietnia br. Wśród zakwalifikowanych 35 inwestycji znajduje się 7 pomp ciepła, 4 instalacje gazowe, pozostałe to kotły opalane biomasą. W chwili obecnej zostają wysyłane pisma informacyjne do mieszkańców, z którymi w najbliższym czasie zostaną podpisane stosowne umowy.

Maksymalne kwoty dotacji wraz z udziałem finansowym Gminy Brusy wynoszą:
Na kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę – maksymalnie do kwoty 5.250,00 zł. Na pompy ciepła – maksymalnie do kwoty 10.500,00 zł.

4. Zwiększono plan na modernizację drogi transportu rolnego Lubnia – Orlik. Wykonana zostanie modernizacja drogi gruntowej na odcinku 1.300 mb o szerokości 5,0 m. Nawierzchnia zostanie utwardzona kruszywem mineralnym łamanym. Gmina Brusy na w/w zadanie otrzymała dotację w wysokości 48 000 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.
5. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 60.000 zł na wykup działki nr ewd.52/4 o pw. 0,1123 ha obręb Skoszewo przeznaczonej pod budowę obiektu sportowego w ramach projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”. Wykup nastąpi we wrześniu 2017r.
6. Zwiększono plan wydatków na zakup aplikacji mobilnej na smartfony z informacjami na temat gminy Brusy za kwotę 4.907 zł.
7. Zwiększono plan wydatków na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby policji w kwocie 42.500 zł. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Samochód trafi do Posterunku Policji w Brusach.
8. Zwiększono plan wydatków na remont płyty boiska w Lubni oraz na zakup kontenera do Huty. W związku z modernizacja stadionu miejskiego w Brusach, mecze oraz treningi Tęczy Brusy przeniesione są na boiska w Lubni i Hucie.


• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 – 2022,

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014-2020. Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.382.448,11 zł. co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy”.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie odwodnienia zachodniej części Brus oraz ul. Kalwaryjnej. Obszar ten jest obecnie zabudowany oraz przewidziany pod przyszłą zabudowę i obejmuje tereny na zachód od ul. Gdańskiej w kierunku rzeki Niechwaszcz oraz tereny przy ulicy Kalwaryjnej.
Zakres inwestycji obejmuje:
- odwodnienie Osiedla Słowackiego (ul. Mickiewicza, Prusa, Słowackiego, Wł. Reymonta) poprzez nowe kanały deszczowe oraz wpusty uliczne,
- w obrębie ulicy Kalwaryjnej i części ul. Dworcowej rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną poprzez wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz kolektora kanalizacji sanitarnej,
- w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną poprzez wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej

• przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2017),

  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Natura się o(d)płaca 2020- kampania promująca zrównoważone wykorzystanie walorów sieci Natura 2000”


Towarzystwo na rzecz Ziemi planuje realizację projektu pod nazwą „Natura się o(d)płaca 2020” finansowanego ze środków Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach realizacji projektu Towarzystwo na rzecz Ziemi zobowiązuje się (nieodpłatnie) do:
1. Prezentacji gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod tytułem „Natura się o(d)płaca” emitowanym w TVP,
2. Udzielenia pomocy eksperckiej w opracowaniu dokumentacji, ekspertyz, szkoleń, konsultacji i projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000,
3. Organizacji wizyty studyjnej (krajowej lub zagranicznej) do podobnego obszaru Natura 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści.
4. Wsparcia promocyjnego w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych,
5. Przygotowania i wydania na płycie DVD filmu promującego gminę w nakładzie 10 tys. egz.,
6. Udział i promocję gminy na targach Agrotravel w Kielcach i Pol-eko-system w Poznaniu,
Wartość wsparcia przypadającego na gminę wyniesie ok. 170 tys. zł. Gmina deklaruje współfinansowanie projektu w wysokości 15% kwoty wsparcia tj. 25 500 zł.

• zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017-2020,

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jej podstawowymi zadaniami są poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Miasta i Gminy Brusy.

Program współpracy Gminy Brusy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z III sektorem.
Przedmiotowa zmiana maksymalnie wydłuży czas obowiązywania Programu do 5 lat co umożliwi ogłaszanie otwartych konkursów ofert i zlecanie realizacji zadań publicznych na okres nie dłuższy niż 5 lat.

• przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie,
 
Zakup zestawu medycznego kompletnego R1 jest przedmiotem dofinansowania przy udziale Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” i może być realizowany jedynie w rozliczeniu z jednostką OSP, dla której w/w przedmiot zakupu jest przeznaczony. Wartość zestawu wyniesie 5.682 zł z czego dofinansowanie w wysokości 2.700 zł.

• przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brusy,
Obecnie funkcjonująca uchwała dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczy tylko wybranych zagadnień tj.: uchwały Nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Możliwość przeprowadzenia oraz określenia sposobu konsultacji wynika wprost z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zadaniem Uchwały jest określenie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Przedstawiona w  przedmiotowej Uchwale procedura wypełnia ten obowiązek.
Celem prowadzenia konsultacji społecznych w jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla gminy, które spowodują jednak znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców. Konsultacje społeczne przeprowadzane na terenie gminy mają wzmocnić aktywną współpracę pomiędzy władzami samorządowymi, a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej.

• udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami”,
Powiat Chojnicki  w 2017 roku, na wniosek Gminy Brusy realizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami”. Gmina Brusy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w wysokości 50% wkładu własnego. A Powiat Chojnicki uzyskał dofinansowanie do zrealizowanego zadania z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 834.500 zł.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!