Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lipca 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-09-15 • PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN - przełożono termin złożenia zeznania podatkowego

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017r. zaniechano poboru podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2017r. poz. 1574) dla podatników:

  1. poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017r. na terenie gmin określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547),
  2. będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu, o którym mowa w pkt 1

- z tytułu nabycia przez nich w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 833 i 858).

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia 12 sierpnia 2017r.

Zatem pomoc materialna na rzecz osoby fizycznej, jeśli odpowiada istocie darowizny, co do zasady objęta jest regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r, poz. 833) jako wymieniona w art.1 ust. 1 pkt 2.

W ustawie o podatku od spadków i darowizn w art. 4 mowa jest o zwolnieniu od podatku i kwocie wolnej od opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony zostanie obdarowany, z uwagi na osobisty stosunek do darczyńcy. W art. 9 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy przewidziano 3 grupy podatkowe i trzy kwoty wolne które wynoszą:

  • I grupa (np. zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, macocha) - 9.637,00 zł,
  • II grupa (np. zstępny rodzeństwa , rodzeństwo rodziców) - 7.276,00 zł,
  • III grupa podatkowa (pozostali obdarowani - 4.902,00 zł.

osoby obce )

Przesłanka ustawowa wspólna dla wszystkich obdarowanych jest taka, że kwoty wolne dotyczą darowizn zdziałanych przez darczyńcę na rzecz tego samego obdarowanego w ciągu ostatnich 5 lat. Przy czym chodzi o konkretnego obdarowanego. Jeśli wolą darczyńcy jest obdarowanie rodziny, to każdemu z jej członków przysługuje stosowna kwota wolna od opodatkowania. Nadwyżka ponad kwotę wolną jest opodatkowana.

Odrębną grupą obdarowanych jest małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, którzy - gdy spełnią wszystkie wymogi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - korzystają ze zwolnienia od podatku bez względu na wartość darowizny jednak zobowiązani są do złożenia zgłoszenia SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia jej zdziałania, a w przypadku darowizny pieniędzy dodatkowo udokumentowania ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego, przekazem pocztowym.

Ponadto informuję, że przysporzenia majątkowe otrzymane przez osoby fizyczne, niepodlegające pod przepisy o podatku od spadków i darowizn, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 21 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cytowanej powyżej wskazano zwolnienia przedmiotowe z których poszkodowani w wyników zaistniałych zdarzeń losowych mogą skorzystać i tak:

  • pkt 26 – dot. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79,
  • pkt 26a – dot. świadczeń otrzymanych z tytułu jednorazowej pomocy materialnej, finansowanej ze środków budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, otrzymanej przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym,
  • pkt 79 – dot. świadczeń z pomocy społecznej.

Końcowo informuję, że każdy poszkodowany w wyniku klęski żywiołowej w sierpniu 2017r., który otrzyma darowiznę w wysokości przekraczającej kwotę wolną określoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zobowiązany będzie do złożenia zeznania podatkowego (SD-3) w ciągu 6 miesięcy.

W sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów w powyższym zakresie można skontaktować się telefonicznie lub osobiście z Panią Janiną Binka pokój nr 218 nr tel. 52 3965 468 lub z Panią Elżbietą Skajewską pokój nr 6 nr tel. 52 3965406.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!