Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 lutego 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-07-03 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 07.02.2018r. -  Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn zm.) oraz zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018” i zarządzenia Burmistrza Brus z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert, Burmistrz Brus zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych  pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują, nie będzie brała udziału w konkursie.

            Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego przez Burmistrza otwartego konkursu ofert.

            Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

            Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres um@brusy.pl.

 

            Ostateczny termin składania dokumentów: 09 lipca 2018 roku do godz. 10:00, o terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do urzędu.

 

 

 

 

 

Inf. Gmina Brusy. 

Pliki do ściągnięcia:
formularz zgłoszenia kandydata (34 kB)
zarządzenie (630 kB)
ogłoszenie (341 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!