Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 11 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-05-20 • Burmistrz Brus podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE

podanie informacji do publicznej wiadomości

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 2081z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża HUTA na dz. nr 490/4 obręb Huta”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  14 maja 2019 r.  dokumentu pn. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża HUTA na dz. nr 490/4 obręb Huta”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 5 marca 2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 28 marca 2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć,
o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (jednolity tekst: Dz.U. z 2016, poz. 71).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 21 maja 2019r. do 19 czerwca 2019r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: um@brusy.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!