Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 grudnia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-06-19 • Wybory do Izb Rolniczych – 28 lipca 2019 r.

28 lipca odbędą się kolejne wybory do Izb Rolniczych. Płatnicy podatku rolnego, którzy posiadają czynne prawo wyborcze wybiorą swoich przedstawicieli w gminie już po raz szósty.

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w gminie Brusy przedłożony jest do wglądu w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izb Rolniczych.

 

 

 

Klauzula informacyjna – SPIS UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU DO IZB ROLNICZYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

 

  1. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz uchwały    nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu sporządzenia spisu członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym w gminie Brusy, udostępnienia do wglądu w siedzibie gminy, rozpatrzenia zażalenia w sprawie nieprawidłowości spisu oraz w celu przekazania spisu komisji okręgowej.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji     i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

  1. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- prawo dousunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

Inf. UM Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!