Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-11-22 • XI sesja Rady Miejskiej w Brusach

29 listopada 2019 r.(piątek) o godz. 11.00 wsali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy „Pomóż swemu sercu”  na lata 2020 -2022
 2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
 3. ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy
 4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 5. zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z dnia 22.05.2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego”
 6. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020
 7. przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy
 8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 11. ustanowienia użytku ekologicznego „Turzycowisko w Wielkich Chełmach”
 12. ustanowienia pomników przyrody
 13. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy
 14. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 15. podjęcia działań zmierzających do utworzenia środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Brusy
 16. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach
 17. utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach                                                     
 18. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020
 19. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 – 2022
 20. zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok
 21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027
 22. podatku od nieruchomości
 23. wysokości stawek podatku od środków transportowych
 24. wprowadzenia opłaty miejscowej
 25. wprowadzenia opłaty targowej
 26. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 27. Sprawy organizacyjne.
 28. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!