Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 8 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-06-30 • Sesja Absolutoryjna Rady Miejskiej w Brusach

Radni Rady Miejskiej w Brusach zatwierdzili dziś (30.06) podczas XVI sesji sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok i jednogłośnie udzielili absolutorium oraz wotum zaufania Burmistrzowi Brus.

Dochody gminne w ubiegłym roku wyniosły 99 mln zł. Wydatki natomiast zsumowano na kwotę niespełna 94 mln zł, z czego prawie 18 mln zł przeznaczonych zostało na działania inwestycyjne. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Brusy uzyskała dochód w kwocie 6.793,97 zł, a wydatkowała 6.445,44 zł. Kwoty te utrzymują się na wysokim poziomie, względem lat ubiegłych, co oznacza, że podnosi się status życia naszych mieszkańców.

Gmina Brusy co roku prowadzi sporo inwestycji. Do najważniejszych zrealizowanych w roku ubiegłym należą: przebudowa drogi gminnej Żabno – Brusy-Wybudowanie – Kosobudy, modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku nawałnicy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Brusy – Żabno, pierwsze etapy rozbudowy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, budowa żłobka w Brusach, rewitalizacja parku w Wielkich Chełmach, przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy w Kinicach, świetlicy wiejskiej w Hucie, montaż instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, odwodnienie miasta Brusy, modernizacja boiska treningowego w Brusach.

Sprawozdanie finansowe i inwestycyjne z wykonania budżetu za 2019 rok zostało przedstawione szczegółowo w prezentacjach zamieszczonych poniżej.

Ponadto, podczas XVI sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok. Przychody placówki wyniosły niespełna 1.6 mln zł, podobnie wyglądała kwestia kosztów. 
 2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021

Uchwała określa cenę brutto:

- dla oleju napędowego: 4,17 zł za 1l;

- dla benzyny: 4,19 zł za 1l;

- dla gazu płynnego: 1,96 zł za 1l.

 1. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, „jeżeli petycja nie spełnia wymogów,  o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.  W petycji Koalicji Polska Wolna od 5G  dot. przyjęcia przez Radę uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem m.in. nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego. W związku z powyższym, petycję należy pozostawić bez rozpatrzenia.

 1. zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

L.p.

Nazwa

Przebieg

Długość

Działki

Obręb

Własność

 1.  

Zalesie,

 Słoneczna

Od drogi gminnej nr 206006G do działki nr 233

0,68 km

128

Zalesie

Gmina Brusy

 1.  

Męcikał

Od drogi gminnej nr 206054G do przejazdu kolejowego

0,87 km

cz. 81/4

Męcikał

Gmina Brusy

 1.  

Brusy-Wybudowanie

Od drogi gminnej nr 206029G do przejazdu kolejowego

0,27 km

1004

Czyczkowy

Gmina Brusy

 1.  

Brusy, Generała Władysława Andersa

Od drogi gminnej nr 206049G do przejazdu kolejowego

0,21 km

cz. 373/1

Brusy

Gmina Brusy

cz. 373/2

 1.  

Gacnik

Od drogi wojewódzkiej nr 235 przez przejazd kolejowy do działki nr 334

0,47 km

326

Zalesie

Gmina Brusy

 1.  

Zalesie  Brzozowa

Od drogi gminnej nr 206028G do przejazdu kolejowego

0,40 km

289

Zalesie

Gmina Brusy

 1.  

Zalesie

Od drogi wojewódzkiej nr 235 do przejazdu kolejowego

0,39 km

cz. 307

Zalesie

Gmina Brusy

 1.  

Lamk

Od przejazdu kolejowego do granicy gminy

0,63 km

cz. 95/1

Lubnia

Gmina Brusy

90/1

94/8

cz. 93

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych stanowi podstawę do nadania im numerów. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach publicznych, numery drogom gminnym nadaje Zarząd Województwa Pomorskiego.

 1. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami” Gminy Brusy na lata 2016-2019”

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami Burmistrz sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miejskiej. 

 1. wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk

Zarząd Powiatu Chojnickiego w partnerstwie z Gminą Brusy w 2019 r. realizował inwestycję drogową polegającą na przebudowie drogi powiatowej Brusy - Lubnia do granicy powiatu. W ramach zadania zostało wybudowane m.in. oświetlenie drogowe. W związku z tym, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na obszarze gminy, nakłady inwestycyjne poniesione na budowę oświetlenia ww. drogi należy przyjąć na majątek Gminy Brusy.

 1. uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach
 1. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu

W związku z realizacją przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w Nowym Dworze Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”, zachodzi konieczność zabezpieczenia wykonania umowy na zabezpieczenie kwoty dofinansowania 53 272 280,27 zł.  Jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez NFOŚiGW w Warszawie, jest zastaw rejestrowy na całości udziałów Gminy Brusy w kapitale zakładowym Spółki.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących planowanej inwestycji udzielił p. Andrzej Sabiniarz – członek zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.

 1. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028

Istotnym dokumentem, na temat którego dyskutowano podczas dzisiejszej sesji jest również „Raport Gminy Brusy”, które w szerokim zakresie opisuje stan i działalność Gminy w ubiegłym roku (załączony poniżej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do ściągnięcia:
sprawozdanie finansowe (1,821 kB)
Sprawozdanie z „Programu Opieki nad Zabytkami” (2,920 kB)
Raport o stanie Gminy Brusy (2,589 kB)
prezentacja – sprawozdanie inwestycyjne (7,892 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!