Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 28 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2012-04-02 • „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

Projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

Streszczenie Projektu:
Celem inwestycji była redukcja zanieczyszczeń przedostających się do środowiska wodnego oraz poprawa jakości wód na obszarach cennych przyrodniczo położonych na terenie gminy Brusy. W wyniku realizacji projektu została dociążona istniejąca oczyszczalnia ścieków oraz zlikwidowano szamba powodujące zanieczyszczenie wód. W ramach realizacji inwestycji powstała sieć kanalizacyjna wraz z 294 przyłączami o łącznej długości ok. 25,72 km. Zadanie swym zasięgiem objęło również budowę ok. 2,96 km sieci wodociągowej z przyłączami.

Okres realizacji Projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: październik 2009 r.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: wrzesień 2011 r.

Zestawienie finansowe:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 7.096.200,24 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 6.266.134,72 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 830.065,52 zł.
Poziom finansowania Projektu ze środków EFRR: 56,92%
Kwota finansowania ze środków EFRR: 3.566.549,51 zł.

Informacje dotyczące realizacji Projektu:
Dnia 11.08.2009 r. Burmistrz Brus podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. z Koszalina na pełnienie obowiązków  Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania.

Dnia 16.10.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka.
Dnia 30.10.2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. z Chojnic.

Zgodnie z harmonogramem robót pierwszym etapem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie z przerzutem ścieków do układu kanalizacyjnego miasta Brusy. Kolejny etap objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubnia z przerzutem ścieków do Zalesia wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowości Lubnia. Ostatnim etapem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamk i Orlik z przerzutem ścieków do Lubni.

 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!