Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 25 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2013-09-05 • Budowa kolektora deszczowego w ulicy Targowej i przebudowa m.in. ulicy Ogrodowej w Brusach - aktualizacja

25 lipca br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz”. Wykonawcą prac budowlanych była firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ze Szczecina. Prace budowlane trwały od lipca 2011 do lipca 2013r.

 

W ramach zadania wykonano:

- zbiornik retencyjny i urządzenia podczyszczające,

- kolektor deszczowy w drodze gminnej (przedłużenie ul. Targowej),

- kanał zrzutowy do rzeki Niechwaszcz,

- drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego, odtworzenie nawierzchni na drodze gminnej (przedłużenie ul. Targowej),

- kanalizację deszczową w ul. Targowej i Armii Krajowej,

- nawierzchnię ulicy Targowej i Armii Krajowej  (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe i wyjazdy),

- oświetlenie uliczne w powyższych ulicach

oraz zadbano o urządzenie zieleni wokół ulic.

 

Łączna wartość  zadania, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, równa się kwocie 10.712.147.27zł. natomiast dofinansowanie, stanowiące 74% wydatków kwalifikowanych, wyniesie 6.842.440,25 zł

 

Tak postępowały prace modernizacyjne na ulicach: Targowej i Armii Krajowej:

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane poprzez dwa kolejne zadania pn. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach” dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz„Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz”finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.2. Gospodarka wodna, objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego

 

Prace budowlane zaplanowanych zadań:

1.      Ulice Młyńska Ogrodowa i Targowa (odcinek ulicy pomiędzy ulicami Ogrodową i Młyńską):

        wykonanie nawierzchni ulic wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym,

        wykonanie zieleni,

        budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Młyńskiej, Targowej Ogrodowej,

        budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Młyńskiej, Ogrodowej i Targowej (odcinek ulicy pomiędzy ulicami Ogrodową i Młyńską)

 

2.      Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Gdańską, obejmująca:

        wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej,

        wykonanie chodników z kostki betonowej,

        przebudowę energetycznej linii napowietrznej,

        wykonanie zieleni.

 

3.      Ciąg rowerowo – pieszy między ulicami Armii Krajowej i Ogrodową wraz z kanałem deszczowym:

        wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej (pas pieszy – kostka koloru szarego, pas rowerowy – koska koloru czerwonego),

        budowę kanału deszczowego w łączniku miedzy ul. Ogrodowa a ul. Armii Krajowej,

        montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami,

        wykonanie oznakowania,

        wykonanie zieleni.

 

4.      Ulice Tęczowa, Spokojna Graniczna i Krótka

        budowa kolektora deszczowego oraz wykonanie wpustów ulicznych
i przykanalików deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni

        wykonanie oświetlenia ulic Tęczowej, Spokojnej Granicznej i Krótkiej

*

Ulica Ogrodowa przed przebudową:

 

 

Wykonawcą robót została firma SKANSKA S.A. z Warszawy, z której przedstawicielem, 30 sierpnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę na realizację powyższych przedsięwzięć. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 3.902.637,82 zł. brutto, a termin wykonania inwestycji to 15 listopada tego roku.

*

Rozpoczęto roboty budowlane:

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!