Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 25 stycznia 2020r.
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Brusy Napisz do nas!
powrót

2010-07-28 • Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”


Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09
Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00

 

To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


Wniosek aplikacyjny złożono 05.06.2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Konkursu nr 5.1._1.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wykonalności oraz strategicznej projekt uznany przez Zarząd Województwa Pomorskiego i w efekcie w dniu 29 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 200-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Opis przedmiotu projektu:

Projekt zakłada objęcie terenów 15- u składowisk o łącznej powierzchni: 20,6 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10- u gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanów wodnych, tj. piezometrów. 
Gminy biorące udział w realizacji projektu:
a.)    z powiatu chojnickiego: 
Gmina Miejska Chojnice- składowisko w Nowym Dworze
Gmina Chojnice- składowisko w miejscowości: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice
Gmina Brusy- składowisko w Kosobudach
Gmina Czersk- składowisko w miejscowości: Czersk, Nieżurawa
Gmina Konarzyny: składowisko w Zielonej Hucie
b.)    z powiatu człuchowskiego: 
Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów- składowisko w miejscowości Kiełpin, Dębnica
Gmina Przechlewo: składowisko w Przechlewie (2 sztuki), Sąpolnie
Gmina Debrzno: składowisko w miejscowości: Grzymisław 
Gmina Czarne: składowisko w Nadziejowie  


Główne cele projektu: 
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowanie odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. 
Projekt ten w głównej mierze zakłada usunięcie zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowego w bezpośrednim otoczeniu składowisk, bezpieczeństwa geotechnicznego oraz dla krajobrazu. Zagrożenia te mają negatywny wpływ na postrzeganie gmin pod kątem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz standardu życia mieszkańców. Ponadto przyczyniają się do generowania wysokich kosztów utrzymywania składowisk. 

Terminy realizacji projektu:

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: Październik 2010 r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: marzec 2015 r.
Planowany termin finansowego zakończenia Projektu: maj 2015 r.

Całkowite koszty Projektu oraz zestawienie finansowe:

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 10 706 619.16
W tym wydatki kwalifikowane: 10 706 619.16
W tym wydatki niekwalifikowane: 0.00 
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR ( % kosztów kwalifikowanych): 70.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 7 494 633, 42

Partnerzy uczestniczący w finansowaniu i realizacji Projektu:


Lp.

Nazwa Partnera

Wkład własny

[PLN]

1.

Gmina Miejska Chojnice

1.068.899,49

2.

Gmina Chojnice

175.840,70

3.

Gmina Brusy

101.298,19

4.

Gmina  Czersk

486.088,84

5.

Gmina Konarzyny

35.850,68

6.

Gmina Debrzno

170.062,50

7.

Gmina Człuchów

54.093,89

8.

Gmina Miejska Człuchów

668.665,68

9.

Gmina Czarne

183.063.23

10.

Gmina Przechlewo

268.122,54


Planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych : 1.    Dokumentacja projektu ( dokumentacja techniczna oraz wstępne prace studialne i koncepcja): 333.660,00 PLN
2.    Rekultywacja techniczna składowisk: 8.895.142,00 PLN
3.    Rekultywacja biologiczna składowisk: 1.080.553,99 PLN
4.    Nadzór inwestorski z kontrolą rozliczeń budowy: 224.453,17 PLN
5.    Nadzór autorski: 12.810,01 PLN
6.    Promocja projektu: 74.999,99 PLN
7.    Koszty ogólne - obsługa administracyjna projektu – 85.000,00 PLNcms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!