Zaborski Park Krajobrazowy istnieje od 28 lutego 1990r. i liczy obecnie 34026 ha. Jest to teren wzmożonej ochrony szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych. Park zajmuje północno-zachodnią część Borów Tucholskich, należącą do gmin: Brusy i Chojnice oraz Nadleśnictw Przymuszewo i Rytel. W 1996r. z najbardziej nienaruszonej działalnością człowieka części ZPK powstał Park Narodowy "Bory Tucholskie", obecnie o powierzchni 4798,23 ha. Gleby na terenie Parku to ziemie bielicowe i rdzawe o małej zawartości próchnicy i przydatności rolniczej, porośnięte borami sosnowymi. W południowej części Parku dotrwały do dziś lasy typu grądowego z bogatym runem. Tereny leśne zajmują 71%, a ozdabiające je liczne i malownicze jeziora połączone rzekami - 13,1% powierzchni.
Siedziba ZPK Charzykowy - fot. Dariusz Kiedrowicz
Fauna Parku jest bardzo bogata i różnorodna, można tu spotkać przedstawicieli ryb, płazów, gadów i ssaków. W czystych wodach rzek żyją pstrągi i lipienie, a w jeziorach oprócz gatunków pospolitych spotkać można sieję i sielawę. Większość płazów i wszystkie gady są pod ochroną. Płazy reprezentowane są przez: traszki, żaby, ropuchy, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną. Z gadów najpospolitsze są jaszczurki, padalce; można spotkać również węże, żmije. Wśród wielu gatunków ptaków szczęśliwcy mogą zobaczyć bielika, puchacza, myszołowa, błotniaka stawowego, krogulca, jastrzębia gołębiarza i żurawia. Spotkać można wodne gatunki ptaków, takie jak: łabędzie, kaczki oraz remizy, żółto-czarne wilgi i zimorodki. Również ssaki reprezentowane są przez wiele gatunków. Często można zobaczyć jelenia, sarny, borsuka, dzika, jenoty. Od kilkudziesięciu lat na tym terenie mieszkają bobry. Na terenie ZPK istnieją rezerwaty: Jezioro Nawionek - zbiornik oligotroficzny typu lobeliowego z charakterystyczną roślinnością, Jezioro Laska - rezerwat ornitologiczny, miejsce lęgu ptaków wodnych i błotnych, Bagno Stawek - zarastające jeziorko połączone strugą odprowadzającą nadmiar wody pochodzący z wysięku gruntowego z jeziora Płęsno.

Lipa w Leśnie - fot. Anna Miloch
Wizytówką Parku są śródleśne oligotroficzne (skąpożywne) jeziora lobeliowe o krystalicznie czystej wodzie oraz jeziora dystroficzne z wodą obfitującą w związki humusowe, które można znaleźć wśród bagien i torfowisk. Największą rzeką jest Brda. Mniejsza, ale równie malownicza jest Zbrzyca, która wraz z Kłonecznicą i Kulawą płynie na północy Parku w pięknych leśnych dolinach z wysokimi krawędziami i stromymi zboczami. Chocina i Czerwona Struga urozmaicają środkowe i zachodnie tereny Parku. Na terenie Parku są miejsca, gdzie zachowały się zespoły roślinne zbliżone do pierwotnych gatunków reliktowych, takich jak: turzyca strunowa, bażyna czarna, skalnica torfowiskowa, zimoziół północny, mszaki, roślinność jezior lobeliowych: stroiczka jeziorna, poryblin jeziorny, elisma wodna, jeżogłówka pokrewna. Jest też tutaj 6 gatunków chronionych widłaków, kilkanaście gatunków chronionych storczyków i licząca ok. 300 gatunków flora porostów, świadczących o wyjątkowej czystości powietrza. Doliczono się ponad kilkuset gatunków grzybów.
Jezioro Małe Łowne - torfowiskowo - leśny fragment lasu, bagno i jezioro dystroficzne z roślinnością torfowisk przejściowych i wysokich w otoczeniu boru bagiennego, Piecki niewielkie jeziorka leśne z rzadką roślinnością wodną i torfowiskową.
Na etapie projektu są: Dolina Jezior Rynnowych - skupisko walorów hydrograficznych i geomorfologicznych oraz Dolina Rzeki Kulawy przedstawiająca wartości krajobrazowe i przyrodnicze z występującymi pokładami kredy, Jezioro Moczadło - krystalicznie czyste - oligotroficzne jezioro z unikatowym widokiem litoralu i toni wodnej, rezerwat "Leśno" wielokulturowe cmentarzyska i kręgi kamienne. Na terenie Parku znajduja się pomniki przyrody - głaz narzutowy obwód 7 m Konarzynki, Leśnictwo Chociński Młyn; stanowiska zimoziołu północnego w L. Funka; sosna zwyczajna ob. 3,43 m, Płęsno, L. Kokoszka; lipa drobnolistna ob. 6,7 m , Leśniczówka Wolność; rabat brzozowy z porostami nadrzewnymi przy drodze Kubianowo - Wawrzonowo, oraz Czernica - Laska, dąb szypułkowy ob. 5 m, L.Parzyn; grupa jałowców pospolitych w tzw. "Dolinie Mnichów" L. Widno, dąb szypułkowy ob. 8,22 m, tzw. "Dąb Łokietka" w miejscowości Laska, L. Zbrzyca.
Projekt i wykonanie R-net