Lokalizacja kręgów kamiennych
Wieś Leśno położona jest malowniczo pomiędzy dwoma jeziorami: Leśno Dolne i Leśno Górne, na Pojezierzu Południowopomorskim w mezoregionie Równiny Charzykowskiej. Oś hydrologiczną okolic Leśna stanowi rzeka Zbrzyca, jej lewym dopływem jest Młosina przepływająca przez jezioro Leśno Górne i północną część jeziora Leśno Dolne. W zlewni tych rzek występuje dużo obszarów podmokłych, najczęściej z rowami melioracyjnymi. Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca wsi Leśno pochodzi z 1354 roku. Jest to dokument nadania wsi rycerskiej Ditrichowi przez Wielkiego Mistrza Zakonu Winrycha von Kniprode. W 1438 roku wieś przestała być własnością rycerską i została przekazana do dyspozycji komturstwa tucholskiego. Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Leśno zlokalizowane jest w Regionie Pojezierza Pomorskiego. Warunki klimatyczne kształtowane są przez wzajemne oddziaływanie mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, w mniejszym stopniu powietrza zwrotnikowego i arktycznego. Obszar okolic Leśna swoją obecną rzeźbę zawdzięcza ostatniemu (bałtyckiemu) zlodowaceniu, które miało miejsce około 15 tys. lat temu, a ściślej stadiałowi pomorskiemu tego zlodowacenia.
Erozyjno - akumulacyjna działalność lądolodu utworzyła jedyny w swoim rodzaju krajobraz rozległych sfałdowanych pól morenowych i sandrowych, pociętych dolinami rzek i rynnami jezior. Okolice Brus na tle piaszczystej równiny sandrowej wyróżniają się geomorfologicznie, tutaj glina podnosi się do powierzchni terenu, tworząc płat wysoczyzny. Wyspa bruska jest moreną denną wyróżniającą się wypukłością na tle płaskiej równiny sandrowej. Ukształtowania terenu oraz rodzaj materiału zdeponowanego przez lądolód dał stosunkowo dobre warunki do rozwoju upraw rolnych w okolicach Leśna. Charakter gospodarczy krajobrazu okolic Leśna odróżnia się od powierzchni sandru zajętego przez bory sosnowe. Żyzność gleb w okolicach Leśna wynikająca z odrębności geomorfologicznej stała się od niepamiętnych czasów czynnikiem powodującym rozwój gospodarki rolnej oraz wpływała na odrębności kulturowe zamieszkujących ten obszar grup etnicznych. Przypuszcza się, że warunki naturalne mogły przyczynić się do wyodrębniania się w I-II w. n.e. elity społecznej sprawującej władzę w regionie leśnieńskim. Nie wyjaśniona jest przyczyna, która spowodowała znaczny wzrost zamożności mieszkańców rejonu Leśna tak, że doszło do wyodrębnienia się grup społecznych dysponujących możliwościami nabywania luksusowych importów rzymskich. Zdaniem naukowców jednym z powodów mogła być eksploatacja lokalnych zasobów bursztynu, który występował tutaj jeszcze w okresie międzywojennym w postaci niewielkich samorodków.


Panorama Leśna - fot. Dariusz Kiedrowicz
Projekt i wykonanie R-net