środa, 29 czerwiec 2022 09:50

DZIŚ SESJA ABSOLUTORYJNA. TRANSMISJA OBRAD.

LINK DO TRANSMISJI OBRAD RADY MIEJSKIEJ>>>>>

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2021 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok
8. Stanowisko Burmistrza Brus i Rady Miejskiej w Brusach
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania Skarbnika Gminy Brusy
b) powołania Skarbnika Gminy Brusy
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach
d) ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach
e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
f) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
h) zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023
k) zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
10. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 2561 razy