czwartek, 06 październik 2022 08:49

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Trzydziesty piąty raz w obecnej kadencji obradowała wczoraj (05.10) Rada Miejska w Brusach. Radni podjęli dziewięć uchwał.

Rada przyjęła podstawowe parametry do prac przy konstruowaniu projektu budżetu na 2023 r. Zdecydowano zwiększyć dochody średnio do 12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., natomiast wydatki rzeczowe sztywne zaplanować na poziomie średniego wykonania za 9 miesięcy według stawek obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. lub stawek wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej.

Jedna z uchwał dotyczyła wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Zmiana konieczna jest z uwagi na potrzebę doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym. W obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2019 r., poz. 2360) jako miejscowości niesamodzielne oznaczono - osady wsi Antoniewo, Czapiewice, Czarniż, Czyczkowy, Kaszuba, Kosobudy, Leśno, Lubnia, Małe Chełmy, Wielkie Chełmy, Męcikał, Zalesie co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż tworzą one samodzielne, wyodrębnione miejscowości.

Zdecydowano również o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Zmiana odnosi się między innymi do ustawowych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polegających na odejściu od odbywania staży na kolejny stopień awansu. Od 1 września br. nauczyciel podejmujący pracę w szkole ma status nauczyciela początkującego. Aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela pod okiem przydzielonego przez dyrektora szkoły mentora, uprawnionego do dodatku funkcyjnego w miejsce dotychczasowego opiekuna stażu. Szczegółowe stawki dodatku funkcyjnego ujęto w treści uchwały (klik)

W sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalono opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę powyżej ustalonych 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Ponadto, podczas wczorajszej sesji Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach i Mirosław Stoltmann, zastępca dyrektor CKiB, złożyli podziękowania na ręce burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej, za realizację przebudowy budynku centrum kultury w Brusach. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 22 września.

Treści wszystkich uchwał podjętych podczas sesji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy (klik). Istnieje również możliwość zobaczenia materiału filmowego z obrad sesji (klik).

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wyświetlony 4461 razy