piątek, 07 październik 2022 14:22

SPOTKANIE KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027 W GMINIE BRUSY

Spotkanie odbędzie się 10 października 2022 r. o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej w Kosobudach. Poświęcone będzie w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

 

plakat spotkania w sprawie konsultacji LSR gmina Brusy

Zakres proponowanych obszarów wsparcia w nowych okresie 2023 – 2027.

 

I. Wsparcie z Planu Strategicznego WPR na lata 2023 – 2027 – budżet 8 mln

- Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki (podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez   osoby fizyczne, rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez dywersyfikację, rozwijanie przedsiębiorstw społecznych)
- Rozwój pozarolniczej funkcji gospodarstw rolnych (gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze)
- Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych
- Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz operacji w zakresach wymienionych w punktach powyżej)
- Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi (tzw. Smart Village)
- Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej
- Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolnospożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.
- Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji

 

II. Wsparcie z Programu Operacyjnego województwa pomorskiego – Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) – budżet 10 mln. OZE (2,35 mln)


- wspieranie rozwoju energii odnawialnej (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece na biomasę, przydomowe elektrownie wiatrowe) 

 

USŁUGI i INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (3,7 mln)

- usługi asystenckie, opiekuńcze (w tym także w formule gospodarstw opiekuńczych), specjalistyczne iinne wynikające z diagnozy grupy docelowej
- oferta opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (m.in. świadczących wsparcie na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale i ciężko chorych), obejmująca także wsparcie psychologiczne oraz podnoszenie kompetencji opiekunów,
- mieszkalnictwo wspomagane (treningowe i wspierane) oraz chronione, a także wdrażanie metody „najpierw mieszkanie”,
-  oferta wsparcia dziennego dorosłych osób wymagających intensywnego wsparcia po zakończeniu obowiązku szkolnego: osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze spektrum autyzmu,
- rodzinne formy pieczy zastępczej (w tym upowszechnianie zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) oraz formy specjalistycznego wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych,

- usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w różnych formach pieczy zastępczej lub w rodzinach doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych, w tym działania z zakresu rehabilitacji i profilaktyki zdrowia psychicznego,
- specjalistycznego wsparcia dla osób doświadczających przemocy (w tym poradnictwo psychologiczne, prawne, psychiatryczne, socjalne, bezpieczne schronienie, grupy wsparcia, grupy samopomocowe),
- usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,
- oferta wsparcia dziennego seniorów,
- oferta wsparcia dziennego dzieci i młodzieży doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności poprzez usługi takie jak placówki wsparcia dziennego, streetworking i inne,
- wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i postadopcyjne (np. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i psychologiczne),
- rozwój opieki długoterminowej, zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i domowych,
- upowszechnianie opieki koordynowanej – rozumianej jako zachowanie ciągłości opieki nad pacjentem (począwszy od profilaktyki chorób, leczenie po rehabilitację) przy współdziałaniu systemu opieki zdrowotnej (na wszystkich szczeblach udzielania świadczeń) z systemem usług społecznych
- wykorzystanie i upowszechnianie rozwiązań telemedycznych.


TURYSTYKA ( 2.36 mln)

- Turystyka konna Przedsięwzięcie  Strategiczne Pomorska Turystyka Konna (szlaki konne)

- Singletracki Wsparcie rozwoju tras rowerowych dedykowanych sprofilowanym grupom odbiorców
- Karawaningowe miejsca postojowe Wsparcie projektów tematycznych  bazujących na atrakcyjności miejsca poprzez obiekty małej architektury
- Pomorskie kąpieliska Przedsięwzięcie Strategiczne Pomorskie Kąpieliska

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ (1.36 mln)

- urządzanie   i zagospodarowanie terenów wokół rzek, jezior
i zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu zanieczyszczeń powierzchniowych i antropopresji,

- ochrona wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior

- ochrona  i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w szczególności na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz terenach zurbanizowanych.

- ochrona obszarów podmokłych, przede wszystkim torfowisk. - działania renaturalizacyjne , jak i rozwój małej infrastrukturychroniącej obszary podmokłe, jak np. kładki nad torfowiskami czy odtwarzanie małych urządzeń wodnych zatrzymującychwodę na torfowisku,

- wspieranie działań w zlewni bezpośredniej jeziora, mających na celu ochronę ekosystemu tego jeziora (rekultywacja jezior)

- eliminacja obcych gatunków inwazyjnych czy budowa lub przebudowa przepustów i przejść dla płazów i gadów,

Wyświetlony 4092 razy