wtorek, 29 listopad 2022 09:03

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

W środę, 30 listopada, o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022                                                                                                                        
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 
d) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych 
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Brusach 
f) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju i jednocześnie zmianę nazwy miejscowości Wybudowanie Antoniewskie na Antoniewo – Wybudowanie 
g) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Męcikał - Struga 
h) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czapiewice - Wybudowanie 
i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czyczkowy - Wybudowanie 
j) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kosobudy - Wybudowanie 
k) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśnictwo Giełdon
l) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśno - Wybudowanie
m) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubnia - Wybudowanie
n) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Małe Chełmy – Wybudowanie 
o) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Warszyn 
p) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zalesie - Wybudowanie 
q) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Wielkie Chełmy - Wybudowanie 
r) zatwierdzenia Umowy nr 282.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: ”Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice - Wybudowanie” 
s) podatku od nieruchomości 
t) wysokości stawek podatku od środków transportowych
u) wprowadzenia opłaty targowej 
v) wprowadzenia opłaty miejscowej
w) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
x) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 
y) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.  
 
Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00.

 

 
Wyświetlony 2795 razy