piątek, 17 luty 2023 07:29

Dotacje na zieloną energię w gospodarstwie rolnym 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na dotacje na zieloną energię w gospodarstwach rolnych w ramach Modernizacji gospodarstw z PROW 2014-2022. 

Pomoc od ARiMR w ramach tego programu będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczący danego gospodarstwa. Maksymalna kwota dofinansowania, którą może uzyskać jeden beneficjent, to 150 tys. zł. 

Koszty kwalifikowalne, które pokrywają dotacje z PROW, obejmują inwestycje takie jak

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Formularz wniosku o dofinansowanie w obszarze F, obejmującym zieloną energię w gospodarstwach rolnych, oraz niektóre załączniki wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARiMR

Wypełnione wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji, właściwych dla rolnika ze względu na miejsce realizacji operacji. Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną, drogą pocztową poprzez przesyłkę rejestrowaną lub drogą elektroniczną. 

Wyświetlony 3093 razy