środa, 12 lipiec 2023 09:34

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Mieszkańcy! 

Rozpoczyna się cykl kontrolny, podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach przeprowadzą kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  • wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
    (w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona).

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem:

  • przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą
  • okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, dowody zapłaty).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba (ilość ścieków powinna odpowiadać ilości pobranej wody).

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Brus.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

 

          Burmistrz Brus

/-/ dr inż. Witold Ossowski

Wyświetlony 3449 razy