piątek, 28 sierpień 2020 08:52

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów...

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 6)

Burmistrz Brus

informuje o wyłożeniu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, pok. nr 29, w godzinach pracy urzędu - do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych Czarniż i Męcikał w dniach 28.08.2020 r. – 27.10.2020 r.

Jednocześnie informuje się, że:

  1. w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, zastrzeżenia i wnioski w sprawie przedmiotowego projektu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy o lasach),
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 19.06.2020 r.
  3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w UPUL są podstawą naliczenia podatku leśnego,
  4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,
  5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),
  6. dokumentacja została zamieszczona w poniższych załącznikach wraz z możliwością ściągnięcia

 

Wyświetlony 216 razy