poniedziałek, 26 październik 2020 14:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 30 września 2020 r. złożony przez pana Jana Wieczorka - Prezesa Zarządu Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., z siedzibą 60-461 Poznań, ul. Gombrowicza 6H/3:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 1158/1, 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy

o mocy 8 MW (8x1MW)”.

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu):

  • obręb ewidencyjny Kosobudy, gm. Brusy: dz. nr 1158/1, 761/2, 616, 598/1, 597, 596, 599/1, 459/1, 760, 748, 747/4, 749/1, 401/1, 460, 1160/1, 812, 813/1, 769/4, 767/2, 765/1, 658/3, 657/3, 656/3, 771/4, 556, 662, 663, 625, 1239, 621/2, 621/1, 620, 624, 771/3, 1248, 658/2, 656/2, 761/3, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 603, 602, 571, 592, 570, 569, 568, 567/5, 567/4, 566/2, 565/3, 565/6, 601, 600.
  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Wyświetlony 1131 razy