piątek, 13 listopad 2020 15:07

XIX Sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy o zbliżającej się XIX sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10.00. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się
w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy
 • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 • zmiany uchwały Nr XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 • zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości
 • zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/106/19
 • zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XII/107/19
 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021
 • utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Wyświetlony 715 razy