czwartek, 18 marzec 2021 14:53

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Brusy przystąpiła do programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej, w pierwszej kolejności, uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Opieka wytchnieniowa może odciążać opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie uzyskają czas dla siebie.

Realizatorem Programu poprzez zapewnienie dziennej, bezpłatnej  opieki wytchnieniowej na terenie naszej gminy jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach (w załączeniu „Karta zgłoszenia”).

Szczegółowych informacji udziela  MGOPS w Brusach – Brusy, ul. Na Zaborach 1, pod numerem telefonu 52 3969385 oraz znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021 

logo_MRiPS_jpg.jpg

Wyświetlony 1142 razy