czwartek, 15 kwiecień 2021 14:55

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) 

podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 14 kwietnia 2021 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.2.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworem nr 1 na terenie działki ewidencyjnej nr 149/11 w miejscowości Rolbik, gm. Brusy”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Wyświetlony 1239 razy