środa, 19 maj 2021 14:22

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.
z 2021 r., poz. 247, dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 19 maja 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.27.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o powierzchni do 5 ha wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Brusy, obręb Huta, dz. nr 108”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Kosobudy oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Wyświetlony 2046 razy