czwartek, 20 maj 2021 10:08

Gminny Konkurs Plastyczny NASZ KOLOROWY TRZEŹWY ŚWIAT pod hasłem „Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży”

Regulamin gminnego konkursu plastycznego

NASZ KOLOROWY TRZEŹWY ŚWIAT

pod hasłem „Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży”

 

I. Organizatorzy konkursu

Gmina Brusy

II. Współorganizatorzy

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia i uświadomienie młodym ludziom niekorzystnych skutków nadmiernego korzystania
z telefonu i Internetu dla zdrowia i rozwoju, a także przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

IV. Tematyka pracy:

Każdy uczestnik konkursu plastycznego przygotowuje PLAKAT, który zawiera elementy związane z tematyką fonoholizmu i zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych.

V. Zasady uczestnictwa

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz do wychowanków warsztatu terapii zajęciowej z miasta i gminy Brusy.
 • Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w dowolnej technice plastycznej. Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny lub wychowawca).
 • Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
 • Dopuszczalny format pracy: A3
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:

imię i nazwisko

wiek ( klasa)

nazwa szkoły lub placówki

imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 • Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac kart zgłoszenia

oraz karty uczestnika.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES

Chata Kaszubska im. Józefa Chełmowskiego

Brusy – Jaglie 11b

89-632 Brusy

W TERMINIE DO DNIA 07 czerwca 2021r. 

 

VI. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, którą Burmistrz Brus powoła zarządzeniem.

    Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I (uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI)
 • Kategoria II (uczniowie szkoły podstawowej klasy VII -VIII)
 • Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
 • Kategoria IV (wychowankowie świetlic terapeutycznych i warsztatów terapii zajęciowej)

2. Komisja oceniać będzie:

 • zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 • formę estetyczną pracy

VII. Nagrody

 • Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021 roku. O terminie i sposobie odbioru nagród i dyplomów laureaci powiadomieni zostaną w dniu o głoszenia wyników konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ckibbrusy.pl 
  www.brusy.pl

 

VIII. Uwagi końcowe

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych, zamieszczenia imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły
 • prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora
 • udział w konkursie jest bezpłatny
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
 • jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
 • W załączeniu karta zgłoszeniowa uczestnika oraz oświadczenia rodzica/opiekuna
  o przetwarzaniu danych osobowych, publikowaniu pracy konkursowej oraz zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, które należy dostarczyć wraz z pracą plastyczną.
 • Regulamin konkursu: Nasz kolorowy trzeźwy świat pod hasłem Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży” dostępny jest na stronie internetowej: ckibbrusy.pl; www.brusy.pl
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela–Renata Goebel, tel. 52 396 - 93 – 34
Wyświetlony 2507 razy