środa, 02 czerwiec 2021 14:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61, 155 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z art. 87 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś

Burmistrz Brus

  • zawiadamia Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 7 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 maja 2021 r.), uzupełniony w dniu 24 maja 2021 r. firmy ROMGAZ RS Sp. z o.o. sp. k., 89-607 Konarzyny, Konarzynki 19, reprezentowanej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez pana Adama Dymka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak Nr SR.6220.1.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Realizacji stacji paliw płynnych wraz z lokalem handlowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Gdańskiej w miejscowości Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie (fragment działki ewidencyjnej nr 86)”.

Pierwotna nazwa przedsięwzięcia: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z lokalem handlowym oraz myjnią samochodową przy ulicy Gdańskiej w miejscowości Brusy, powiat chojnicki, województw Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach
o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. o pomorskie (fragment działki ewidencyjnej nr 86)”.

  • Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Wyświetlony 1973 razy