środa, 16 czerwiec 2021 13:29

Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  13 maja 2021 r.  (uzupełnionego w dniu 9 czerwca 2021 r.) raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 29 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 września 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 17 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwana dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 29 września 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 września 2020 r.), złożony przez pana Jana Wieczorka - Prezesa Zarządu Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., z siedzibą 60-461 Poznań, ul. Gombrowicza 6H/3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy”

  • Inwestor przedłożył w dniu  13 maja 2021 r.  raport o oddziaływaniu na środowisko (uzupełniony w dniu 9 czerwca 2021 r.),
  • działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 kpa zapewniam stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Wyświetlony 3392 razy