środa, 16 czerwiec 2021 14:31

XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach

23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Brusy.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
b) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029
d) przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Czernica”
e) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
f) upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy
g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
h) o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach
i) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
j) utworzenia Domu Dziennego Pobytu
k) utworzenia mieszkań chronionych
l) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 1204 razy