piątek, 16 lipiec 2021 14:13

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W BRUSACH NA ROK 2021/2022

GMINA BRUSY/GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH

ogłasza nabór uzupełniający dla osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w ramach projektu
pod nazwą: „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek
pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

1. Osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 ubiegające się o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok
2021/2022 zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Urzędzie
Miejskim w Brusach, przesłania na adres Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1,
89-632 Brusy bądź za pośrednictwem platformy ePUAP
(adres skrzynki: /sn55sxv84n/skrytka)
do wyczerpania limitu miejsc.

2. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępne są na
stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Brusach: www.brusy.pl.

3. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w Projekcie/przyjęciem dziecka do Żłobka. Warunki i kryteria naboru określone
są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie/przyjęciu dziecka do Żłobka informacja
przekazana zostanie pisemnie, e-mailem bądź telefonicznie.

5. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 396 93 68 / 52 396 93 69.

Wyświetlony 3505 razy