wtorek, 07 wrzesień 2021 12:57

Obwieszczenie Burmistrza Brus

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 ze zm.) Burmistrz Brus informuje, że w dniach
od 6 września 2021 r. do 4 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Brusach, pok. nr 29,
w godzinach pracy urzędu zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych Huta i Brusy. 

Jednocześnie informuje się, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (liczy się data wpływu pisma). Następnie Starosta Chojnicki wyda decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 31 ust. 5 ustawy o lasach).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Chojnicach ze stanem na dzień 14 lipca 2021 r.
  3. Według zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).

Ww. plany zostały opracowane wg stanu na 14 lipca 2021 r. z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2031 r.

Wyświetlony 1151 razy