czwartek, 30 wrzesień 2021 07:38

UWAGA SENIORZY! BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 75. ROKU ŻYCIA!

Zapraszamy Seniorów z miasta i gminy Brusy do skorzystania z bezpłatnej możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie w ramach programu „Leki 75+”. Trwa sezon grypowy, więc ważnym jest aby szczególnie zadbać o swoje zdrowie.

Zapisy na szczepienia prowadzi Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. j. tel. 52 33 55 999 (wew. 1). Chęć zaszczepienia można zgłosić również osobiście w rejestracji ośrodka zdrowia w Brusach – ul. Dworcowa 24.

 

 

Ponadto!

Bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022 z dnia 27 sierpnia 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz.1581) objęci są również m.in.:

- osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy,

- pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, a także oddziału medycyny paliatywnej,

- osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy,

- osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,

- osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,

- osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

- nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,

- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów,

- osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

- funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.

Wyświetlony 1522 razy