środa, 24 listopad 2021 14:45

XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach

30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 - 2030
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
c) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy
d) uchylenia Uchwały Nr XXXIII – 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy
e) wynagrodzenia Burmistrza Brus
f) zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
g) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy
h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i) podatku od nieruchomości
j) wysokości stawek podatku od środków transportowych
k) wprowadzenia opłaty targowej
l) wprowadzenia opłaty miejscowej
m) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 419 razy