poniedziałek, 06 grudzień 2021 06:46

UWAGA! Ważna informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu "Granty PPGR"

Szanowni Państwo,

mieszkańcy, którzy złożyli oświadczenia o przyznanie sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, proszeni są o uzupełnienie dokumentów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

W związku z powyższym prosimy o:

  • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PPGR (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia z KOWR, zaświadczenie z ZUS, kserokopię „starego” dowodu osobistego z pieczątkami zakładu pracy lub inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczający zatrudnienie w PGR)

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię ww. dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR, nie ma potrzeby ponownego przedkładania ww. dokumentów (dotyczy tylko osób, które nie złożyły kopii ww. dokumentów).

  • Przedłożenie uzupełnionego dokumentu/tabeli umożliwiającego potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej pomiędzy uczniem, wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR – wg wzoru poniżej.

 Do pobrania: Tabela pokrewieństwa.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r. do godz. 15:00.

Po upływie wskazanego wyżej nieprzekraczalnego terminu (13 grudnia 2021 r.), dokumenty nie będą przyjmowane.

Informacji udziela: Karol Schramke tel. 52 39 69 375.

Wyświetlony 2352 razy