poniedziałek, 20 grudzień 2021 10:22

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – likwidacja skutków klęski żywiołowej

Burmistrz Brus informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – likwidacja skutków klęski żywiołowej” i uzyskaniu dofinansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 100.966 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-6.S/243/2018 zawartej 21 grudnia 2018 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Brusy.

W ramach zadania unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu 132 nieruchomościach z terenu gminy Brusy.

Koszt kwalifikowany zadania: 100.966 zł

Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 344,87 Mg.

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przyczyniła się do zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz wyeliminowania bądź ograniczenia uwalniania się pyłu azbestowego do powietrza.

https://wfos.gdansk.pl/

WFOSiGW wersja kolor 01 0

Wyświetlony 1169 razy