poniedziałek, 21 wrzesień 2020 10:50

Igrzyska Plażowe w Czernicy

Napisał

Wśród licznych letnich atrakcji naszego regionu szczególne miejsce zajmują igrzyska plażowe w Czernicy. Jest to impreza cykliczna o charakterze rozrywkowo – sportowym skierowana do całych rodzin. Igrzyska odbywają się w połowie lipca. Do tradycji przeszły już takie konkurencje jak: budowa zamków z piasku, plażowy strongman., itp. Sztandarową konkurencją rozpoczynającą, a zarazem kończącą imprezę jest turniej siatkówki plażowej, w którym co roku bierze udział około 30 drużyn. Jak na prawdziwe igrzyska przystało impreza nie mogłaby odbyć się bez konkurencji wodnych. Na ich amatorów czekają tu wyścigi kajaków, rowerów wodnych oraz konkurs pływacki. 

 

FOTORELACJA z XVIII Igrzysk Plażowych w Czernicy - 2021

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu: bialoczerwona.www.gov.pl. W przypadku Gminy Brusy, czyli gminy do 20 tys. mieszkańców, wystarczy 100 podpisów. Warto jednak zebrać jak największą ilość podpisów, bowiem trzy gminy z procentowo największą ich liczbą odwiedzi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Premier weźmie udział w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie.


ODDAJ GŁOS – klik

Logo konkursu

"Pod biało-czerwoną” to projekt realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem przedsięwzięcia jest integracja mieszkańców poszczególnych miast i gmin, a także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w inicjatywę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

Zakończenie zbiórki podpisów online nastąpi 11 listopada br., natomiast 29 listopada ogłoszone zostaną oficjalne wyniki.

 

Inf. UM Brusy. Źródło: www.gov.pl/web/bialoczerwona

 

czwartek, 10 wrzesień 2020 11:42

Planowane wyłączenia prądu

Napisał
ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:
 
1. W dniu 16 września 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 – Orlik od 28 do 31A, Leśno
Wybudowanie 1, i przyległe.
 
Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem:
środa, 09 wrzesień 2020 11:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisał

Nr SR.6220.19.2020                                                                                                 Brusy, 2020-09-09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 24 sierpnia 2020 r., złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10:

 1. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 27, obręb Czarnowo, gmina Brusy”

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu):

 • obręb ewidencyjny Małe Chełmy, gm. Brusy: dz. nr 27, 20/2, 22, 25, 66/2, 70, 69/2, 202/4, 201/3, 71, 206, 62/3, 36, 34.
 1. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

środa, 09 wrzesień 2020 11:29

UMOWY NA INWESTYCJE DROGOWE PODPISANE

Napisał

Jeszcze w tym roku ruszą prace na dwóch kolejnych inwestycjach drogowych w gminie Brusy. Burmistrz Brus podpisał umowy na budowę dróg na Osiedlu Słonecznym w Brusach oraz na budowę ulicy Kościelnej w Kosobudach. Oba zadania są dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace na Osiedlu Słonecznym ruszą jeszcze przed zimą. „Będzie to kompleksowa budowa ulic. Oprócz nowych nawierzchni powstaną tam także chodniki, system odwodnieniowy oraz oświetlenie” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Prace będą prowadzone na ulicach: Akacjowej, Stokrotki, Modrakowej, Zielonej, Łanowej, Różanej i Jaśminowej. Wydłużona zostanie także ulica Słoneczna i Kwiatowa. Łącznie w tej części miasta powstanie aż 1900 metrów nowych dróg.

Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 6 milionów złotych, w tym są także koszty wykupu gruntów. Prawie 2,4 mln złotych stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Wszystko będzie gotowe w 2023 roku.

98114

Drugim zadaniem drogowym, którego realizacja rozpocznie się niebawem, jest budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach. Inwestycja ma kosztować ponad 1 milion złotych, z czego prawie połowa będzie finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku wykonana tam zostanie kanalizacja deszczowa. W przyszłym, drogowcy ułożą nową nawierzchnię.

98117

czwartek, 10 wrzesień 2020 12:52

Związki międzygminne i stowarzyszenia

Napisał

 

Zawiązek Miast Polskich

Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach Nr XXVII-146/97 z dnia 10 kwietnia 1997 roku Gmina Brusy przystąpiła do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. Celem organizacji jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. ZMP współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

STRONA INTERNETOWA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

Gmina Brusy jest współzałożycielem tego stowarzyszenia. Rada Miejska uchwałą Nr XIII/141/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku wyraziła wolę utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy” z udziałem Gminy Brusy.

Kierunek działalności LGD polega na działalności na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego, opartego głównie na turystyce, tworzeniu miejsc pracy oraz działalności na rzecz zrównoważonego ekorozwoju, w ramach którego działalność człowieka jest zgodna z zasadami poszanowania i dbałości o środowisko naturalne.

STRONA INTERNETOWA

 

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”

Uchwałą Rady Miejskiej w Brusach Nr XXVIII/246/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. Gmina Brusy przystąpiła do Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej sektora rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich a w szczególności:

 • minimalizacja zaniku sektora rybackiego;
 • zwiększenie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu;
 • promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej;
 • koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki poprzez:
 • ochronę zasobów wodnych,
 • poprawę jakości wód powierzchniowych,
 • zwiększenie pojemności wodnej regionu,
 • utrzymanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 • ochronę siedlisk,
 • ochronę linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych,
 • ochronę obszarów leśnych,
 • podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu;

STRONA INTERNETOWA

 

Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione

29 maja 2014 r. Gmina Brusy uchwałą Nr XXVII/242/14 Rady Miejskiej w Brusach przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. Burmistrz Brus od 2015 r. do 2018 r. pełnił funkcję członka zarządu. Od 2018 r. jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest likwidacja źródeł konfliktów na styku: tereny prawnie chronione, a społeczności lokalne, poprzez kształtowanie prawa i świadomości społecznej. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli za pewnik, że ochrona przyrody jest bezwzględnie konieczna, ale nie może ona odbywać się kosztem i z naruszeniem praw społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów działających na danym terenie.

STRONA INTERNETOWA

poniedziałek, 07 wrzesień 2020 11:37

Dożynki Parafialne w Leśnie

Napisał

AParafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie obchodziła w niedzielę, 6 września, Dożynki Parafialne. Rolnicy złożyli dziękczynienie za tegoroczne, zebrane plony podczas uroczystej mszy św. w leśnieńskim kościele.

W tym roku, w imieniu całej wspólnoty rolników z Parafii w Leśnie, dary ofiarne składali mieszkańcy sołectwa Główczewice. Delegacja panów wniosła do świątyni okazały wieniec dożynkowy, mieniący się kłosami zbóż i kolorowymi kwiatami. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przyniosły kosz kwiatów i owoce. Nie zabrakło oczywiście, tradycyjnego dożynkowego chleba - symbolu ciężkiej pracy rolników. Delegacjom towarzyszył sołtys Sołectwa Główczewice Czesław Plata.

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Damian Drozdowski, który we wspólnocie parafialnej w Leśnie posługuje od roku. Kapłan rozpoczął swoją pracę podczas ubiegłorocznych Dożynek Parafialnych,1 września 2019 r.

 

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

 

Inf. i fot. UM Brusy.

poniedziałek, 07 wrzesień 2020 11:25

Zaborskie Dożynki Gminne 2020

Napisał

98097

poniedziałek, 07 wrzesień 2020 10:59

FUNDUSZE SOŁECKIE W DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW

Napisał

We wrześniu odbędą się zebrania sołeckie w Gminie Brusy. Jednym z najważniejszych punktów tego typu spotkań będzie podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Obecni podczas zebrań mieszkańcy zdecydują o tym jak rozdysponować środki przyznane dla ich miejscowości.

Na fundusz sołecki Gmina przeznaczyła ponad 820 tysięcy złotych. Pieniądze te będą podzielone na 23 sołectwa, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Najwięcej, bo ponad 60 tysięcy otrzymają Czyczkowy, Leśno i Lubnia. Najmniejsze sołectwo Skoszewo otrzyma około 15 tysięcy złotych.

O przeznaczeniu pieniędzy decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. Środki muszą być jednak kierowane na takie zadania, które służą całej miejscowości oraz mieszczą się w przyznanym budżecie. „To co jest najistotniejsze, na czym osobiście mi zależy, żeby w ramach funduszu sołeckiego były porządkowane te mniejsze sprawy - małe zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia remontowe, takie które rzeczywiście można w ramach funduszu sołeckiego zbilansować. Fundusz sołecki powinien przede wszystkim obejmować estetykę wsi, utrzymanie czystości i zieleni.” – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus. Większe i bardziej kosztowne zadania inwestycyjne realizowane są bowiem bezpośrednio z budżetu Gminy, przy udziale środków zewnętrznych.

 

98093

 

Nie ma zakłóceń w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brusy. 1 września wszystkie placówki zostały otwarte dla swoich podopiecznych. Obowiązują jednak pewne ograniczenia sanitarne.

Lekcje we wszystkich szkołach prowadzone są stacjonarnie. Czynne są także przedszkola, oddziały i punkty przedszkolne. W związku z panującą wciąż epidemią koronawirusa ogranicza się przebywanie większej liczby dzieci w małych przestrzeniach. „Uczniowie większość przerw między zajęciami spędzają na świeżym powietrzu. W razie niepogody pozostają w klasach. Podobnie z lekcjami. W miarę możliwości wszystkie odbywają się w jednej sali, która jest regularnie wietrzona i dezynfekowana” – wyjaśnia Witold Ossowski, burmistrz Brus. Lekcje wychowania fizycznego, o ile pogoda na to pozwala, prowadzone są na boisku. Różne są także godziny przerw pomiędzy lekcjami dla dzieci młodszych i starszych. Każda placówka wyposażona jest w środki do dezynfekcji otrzymane z Ministerstwa Zdrowia.

W bieżącym roku szkolnym do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Brusy uczęszcza 1553 uczniów. Jest ich o 3 mniej niż przed rokiem. W przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych opieką objętych jest natomiast o 56 dzieci więcej, bowiem 675. Jak zapewnia burmistrz, w Gminie Brusy objęto opieką wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zgłoszone przez ich rodziców.

 

290ed61269cd6d7c3ab73d29f37b68f653caf5df340c0721ff2211a2c26e3c67