wtorek, 07 lipiec 2020 14:19

Patron

Błogosławiony Ksiądz Józef Jankowski
17.11.1910 – 16.10.1941

 

Ksiądz Józef Jankowski urodził się 17 listopada 1910 roku w miejscowości Czyczkowy w gminie Brusy, powiecie chojnickim na Pomorzu w rodzinie wielodzietnej.
W 1924 roku rozpoczął naukę w palotyńskim gimnazjum w Sucharach

Dalsza naukę -szkołę średnią ukończył w Collegium Marianum ” w Wadowicach, na Kopcu. Należał tu do kółka misyjnego i gimnazjalnej orkiestry.

Był pilnym i zdyscyplinowanym uczniem . W czasie wakacji pomagał rodzicom w pracach polowych.. Po ukończeniu 6 klasy gimnazjalnej w 1929 roku został przyjęty do nowicjatu w Ołtarzewie.. po jego ukończeniu wrócił do Wadowic, aby ukończyć gimnazjum. Wielki wpływ na jego rozwój duchowy miał lektura” Dzieje duszy” św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Studia filozoficzno- teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W życiu duchowym stawiał sobie wysokie wymagania. Walczył ze złymi skłonnościami .Zdobywał cnoty; pobożności, skromności, pracowitości.

W Sucharach odbył II rok studiów. Utrzymywał stały kontakt z rodziną , dbając o jej dobro duchowe, czego przykładem są jego listy do najbliższych.
Po skończeniu filozofii zaczął studia teologiczne w Sucharach i Ołtarzewie.

10 maja 1934 roku otrzymał tonsurę i święcenia niższe z rąk ks. Kardynała Augusta Hlonda , ówczesnego prymasa Polski.5 maja 1935 roku subdiakonat, a 5 lipca tegoż roku – diakonat.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Sucharach dnia 2 sierpnia 1936 roku z rąk biskupa gnieźnieńskiego Antoniego Lubitza.

W rok po skończeniu studiów rozpoczął pracę duszpasterską i katechetyczną w Ołtarzewie i okolicy.. Jako kapłan i pallotyn , z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy. Lubił pracę z dziećmi i dlatego w 1939 roku został sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom. Był też opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 roku . I wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji hitlerowskiej.

Pierwszym czynem potwierdzającym jego odwagę i gotowość na ofiarę z życia było w 1939 roku pozostanie wraz z kilkoma braćmi w seminarium w Ołtarzewie podczas ,gdy zbliżał się front .Miał dobre serce. Udzielał pomocy ludziom uciekającym przed działaniami wojennymi u progu wojny ,szukającymi schronienia i gościnności w gmachu seminarium .Nawet w czasie największego zagrożenia odprawiał mszę św. w kaplicy, spowiadał i udzielał komunii św. Nawet konających na polach bitewnych zaopatrywał na śmierć Gdy Niemcy zamienili seminarium na szpital wojenny zajął się aprowizacją domu. Po ich odejściu w 1939 roku gmach zamieszkiwało około 100 osób, więc dalej dbał o ich wyżywienie i ogrzewanie budynku. Nie zaniedbywał ubogich, głosił kazania , słuchał spowiedzi wypełniając wzorowo swe obowiązki duszpasterskie. 31 marca 1940 roku wybrano go mistrzem nowicjatu dla kleryków i braci.

Dnia 16 maja 1941 roku został wraz z innymi braćmi zakonnymi aresztowany przez gestapo i przewieziony na Pawiak w Warszawie. Po 2 tygodniach okrutnych tortur dnia 28 maja 1941 roku przewieziono go do obozu zagłady w Oświęcimiu. Ciężkie warunki obozowe przekraczały wytrzymałość jego organizmu. Wsparciem dla niego w ciężkich chwilach była modlitwa i zaufanie P. Bogu. Jako kapłan katolicki był szczególnie prześladowany i torturowany .Wyniszczony ciężką[pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę odszedł do PANA dnia 16. 10.1941 roku. Miał zaledwie 31 lat ,w tym 5 lat kapłaństwa.

Był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią , ale i też stanowczością,, solidnym wykonywaniem swoich obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia.
Jest porywającym wzorem dla młodzieży i kapłanów oraz dla wszystkich wiernych, ponieważ wiernie naśladując Chrystusa, dał świadectwo największej miłości. Sługa Boży ks J. Jankowski dał przykład męstwa i gotowości służenia bliźniemu z narażeniem własnego życia . Jego odwaga płynęła z głębokiej wiary w Opatrzność Bożą. Ponadto chciał naśladować Chrystusa i wypełniać Jego naukę… Jemu się to udało.

Jest wzorem dla młodych kapłanów i wszystkich wiernych , ponieważ naśladując Chrystusa ,dał największe świadectwo miłości bliźniego.

 

Dnia 13 09. 1999 roku został wyniesiony przez papieża Jana Pawła II w Warszawie na ołtarze- został beatyfikowany. Znalazł się wśród 108 polskich męczenników za wiarę i ojczyznę…
W parafii bruskiej też został doceniony.

W Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach w nawie bocznej obok ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego znajduje się pamiątkowa tablica ku jego czci .

Szkoła Podstawowa w Czyczkowach obrała go sobie za patrona i nosi jego imię. Dnia 16.10 .2004 roku został patronem miasta i gminy Brusy.

Źródła

1. Kietliński H., ks, Sac, Męczennik za wiarę . Błogosławiony ksiądz Józef Jankowski- SAC /1910-1941 , Ząbki 1999
2. Kotewicz ,/ ks./ Oni stąd wyszli, Pelplin 2000
3. Moroza W ./ks./Dako A, Męczennik za wiarę 1939-1945
4. Bruskie księgi metrykalne. Księga chrztów 1910 nr 315

Wyświetlony 504 razy