piątek, 28 sierpień 2020 12:02

Pomorska Izba Rolnicza

Statutowe działania:


1.    Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
2.    Występowanie do organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów przepisów lub udział w ich opracowywaniu.
3.    Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych.
4.    Prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej.
5.    Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców.
6.    Doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów.
7.    Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej.
8.    Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.
9.    Prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
10.    Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.
11.    Działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie.
12.    Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk.
13.    Kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych.
14.    Inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń producentów rolnych i leśnych.
15.    Działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych.
16.    Promowanie eksportu produktów rolnych.
17.    Rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.
18.    Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Reprezentantami Izb Rolniczych w gminie Brusy są:

 

  • Marcin Cysewski
  • Robert Frymark

 

Ostatnio zmieniany piątek, 28 sierpień 2020 12:18