Ochrona Danych Osobowych - INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brusach jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust.1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciu o ustawy sektorowe.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą funduszy unijnych, firmy ubezpieczeniowe).
 3. Dane osobowe pozyskujemy od osoby, której dane dotyczą, od osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkuje zawarcie umowy, lub jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże nie podania danych w zakresie wymaganym skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Brusach przechowywane będą przez okres niezbędny  do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez poszczególne ustawy lub rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku.
 8. Posiada Pani/Pan:

prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,

prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

prawo dousunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
 • W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu załatwienia sprawy milcząco.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy oraz podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym uniemożliwi administratorowi wykonanie nałożonych ustawami obowiązków.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, siedziba: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
 • Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Burmistrza Brus inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Brusach.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 • Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.
 • Monitoring wizyjny obejmuje obejście budynku Urzędu Miejskiego w Brusach, parking przed Urzędem oraz trakty komunikacyjne wewnątrz budynku, Plac Jana Pawła II w Brusach, teren przy Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach, obejście świetlicy wiejskiej w Lubni, obejście Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach, obejście budynku świetlicy w Zalesiu, park w Wielkich Chełmach.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: około 8 dni.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Państwa dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Miejsca objęte monitoringiem oznaczone są za pomocą odpowiednich znaków.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Po upływie około 8 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych