czwartek, 28 październik 2021 11:49

Nabór kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach ogłasza nabór na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zakres podstawowych zadań:

 • Opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej,
 • Zabezpieczenie w miarę możliwości jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
 • Doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 • Reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem,
 • Za sprawowanie opieki sąd może przyznać opiekunowi, na jego żądanie, stosowane wynagrodzenie okresowe lub wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące udział  w naborze:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach, ul. Na Zaborach 1, w biurze nr 5.

Termin składania kandydatury do 04.11.2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3969 387

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r., Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1359.).

Wyświetlony 6641 razy