środa, 08 luty 2023 12:22

Centrum Usług Społecznych w Brusach

deklaracja 2024

 

logos CUS

 

Gmina Brusy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach  w partnerstwie z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”.

Okres realizacji projektu: 01-06-2021 do 31-10-2023

Celem projektu jest zwiększona liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

 

Przewidywane efekty:

  • Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 41.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu: 5
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie: 90.

 

Wartość projektu: 1 748 963,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 661 515,52 PLN

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru zdegradowanego wyznaczonego do rewitalizacji na terenie miasta Brusy - Jednostka G - Centrum i  jest częścią zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego wynikającego z Programu Rewitalizacji Miasta Brusy. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Działania w projekcie  zorientowane są wokół zwiększenia dostępu do zdeinstycjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności(seniorów, osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle oraz ich opiekunów), a także w zakresie wsparcia rodziny. W ramach tworzonego Centrum Usług Społecznych planowane jest utworzenie placówki pobytu dziennego, zorganizowanie szkolenia  w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, zapewnienie usług dziennych opiekunów, przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich, prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy w formie połączonej opiekuńczo - specjalistycznej, poradnictwo specjalistyczne, organizacja czasu wolnego rodzin, utworzenie grupy wolontariackiej działającej na rzecz i wśród rodzin obszaru zdegradowanego i utworzenie 3 miejsc opieki zapewniających opiekę całodobową.

 

Wyświetlony 40103 razy