czwartek, 27 maj 2021 14:55

Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., dalej ustawa ooś), w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 17 maja 2021r. postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.106.2021.IJ.2 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Wielkie Chełmy oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Wyświetlony 1894 razy