piątek, 28 maj 2021 10:01

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH- sesja absolutoryjna. Obejrzyj obrady na żywo!

Dziś, 28 maja, od godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach, odbywać się będzie XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2020 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2020 rok 
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2021/2022 
c) ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
e) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 
9. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie obrad.

OGLĄDAJ OBRADY NA ŻYWO>>>>

Wyświetlony 2236 razy