środa, 29 czerwiec 2022 14:05

NOWY SKARBNIK GMINY BRUSY

Ewa Trzebiatowska - Gryglewska, wieloletnia skarbnik Gminy Brusy, odchodzi na emeryturę. Zastąpi ją Artur Rogożyński, dotychczasowy główny specjalista ds. VAT w Urzędzie Miejskim w Brusach. Zgodę na to wydali radni podczas dzisiejszej sesji. 

Pani Ewa Trzebiatowska - Gryglewska, skarbnik Gminy Brusy, zdecydowała o odejściu ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. Odwołać i powołać skarbnika może wyłącznie Rada Miejska, dlatego na dzisiejszej (29.06) sesji radni przyjęli wniosek Pani Ewy i powołali na to stanowisko dotychczasowego Głównego Specjalistę ds. VAT, Artura Rogożyńskiego. 

- Dziś głosujemy o odwołanie Pani Skarbnik, ale taki tytuł uchwały wynika wyłącznie ze względów formalnych - podkreślił Witold Ossowski, burmistrz Brus. Podziękował Pani Skarbnik za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie.

Nowy skarbnik – Artur Rogożyński ma wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Finanse i Rachunkowość oraz Administrację Skarbową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada on także doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego – od 2016 roku zatrudniony jest w Urzędzie Miejskim w Brusach na stanowisku głównego specjalisty ds. VAT. Nowy skarbnik podziękował radzie za zaufanie.

- To dla mnie duży zaszczyt, ale tez duża motywacja do dalszej pracy. Życzę sobie i Państwu również owocnej współpracy w celu realizacji zadań wykonywanych na rzecz Gminy Brusy.

 

Podczas sesji podjęto łącznie czternaście uchwał. Jedna z nich dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach. Dotyczy ona udostępnienia pomieszczeń dla Pogotowia Ratunkowego w budynku OSP Brusy.

Radni uchwalili także zmianę w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, w którym to dopisano do jego struktur: Placówkę Wsparcia Dziennego, Dom Dziennego Pobytu oraz mieszkania chronione.

Radni przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Program ma na celu utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w zakresie przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną i wzmocnienia zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny. Planowane działania stanowią kontynuację, ugruntowanie i intensyfikację Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Zaakceptowano także zmiany dotyczące zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie gminy Brusy uchwały (Nr XXXIII/270/22). Daje ona możliwości prawne rozszerzenia wspierania ich przez Gminę Brusy i wydatkowania na ten cel środków budżetowych.

Radni określili także średnią cenę jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023. Podjęcie uchwały było konieczne ze względu na zwiększenie cen paliwa.

Ponadto zmieniono uchwałę z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Konieczność podjęcia uchwały wynikała z zmian ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświatowym. W związku z tym należało dostosować uchwałę do aktualnych przepisów.

VIDEO OBRADY 34. SESJI>>>>>

WSZYSTKIE PODJĘTE UCHWAŁY>>>>> 

 

Pani Katarzyna Kłodzińska pełni w Urzędzie Miejskim w Brusach funkcję zastępcy skarbnika . Rada Miejska i Burmistrz podziękowali pani Katarzynie za pracę w zastępstwie skarbik Ewy Trzebiatowskiej-Gryglewskiej.

Pani Katarzyna Kłodzińska pełni w Urzędzie Miejskim w Brusach funkcję zastępcy skarbnika . Rada Miejska i Burmistrz podziękowali pani Katarzynie za pracę w zastępstwie skarbik Ewy…

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Wyświetlony 2725 razy