środa, 14 grudzień 2022 11:08

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRUSY – EDYCJA 2021

Burmistrz Brus informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021” i uzyskaniu dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 79.383 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-6.S/7378/2021/AZBEST-2021 zawartej 15 października 2021 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Brusy.

W ramach zadania unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu 104 nieruchomości z terenu gminy Brusy, w tym:

- demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z 7 nieruchomości,

- transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z 97 nieruchomości.

Koszt kwalifikowany zadania: 79.383 zł

Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 249,75 Mg.

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Brusy przyczyniła się do zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz wyeliminowania bądź ograniczenia uwalniania się pyłu azbestowego do powietrza.

Dofinansowanie pochodziło ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

 

 

https://wfos.gdansk.pl/

WFOSiGW wersja kolor 01 0

Wyświetlony 2881 razy