piątek, 28 lipiec 2023 15:08

PRACA: OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

Urząd Miejski OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent/podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Brusach
 1. Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Dobra znajomość przepisów prawa w zakresie: zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, finansów publicznych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych do pracy na w/w stanowisku: poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, samodzielność, komunikatywność, dokładność, systematyczność, dobra organizacja pracy, terminowość, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 • Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość j. polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, programów pakietu biurowego.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa.
 • Umiejętność pracy z interesantem.
 • Doświadczenie zawodowe - 2 lata pracy.
 • Znajomość procedur administracyjnych: przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o dostępie informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub wyższe w zakresie nauk ekonomicznych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • Przyjmowanie należności podatkowych, niepodatkowych, cywilnoprawnych oraz opłat.
 • Rejestrowanie druków ścisłego zarachowania oraz ich rozliczanie.
 • Wypłaty zasiłków, wynagrodzeń i innych należności
 • Współpraca z sołtysami, bankami, jednostkami organizacyjnymi.
 • Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia kasy wg instrukcji kasowej dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Brusach.
 • Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności pracownika sprawdzającego dokumentację finansową pod względem formalno- rachunkowym i przygotowującego przelewy.
 1. Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)- podpisany.
 • List motywacyjny- podpisany.
 • Dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom  lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów- kopia).
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 • Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach- kopie.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku .
 • Kopia dokumentu, określonego w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Umowa o pracę, pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.), Zarządzeniem Nr 79/23 Burmistrza Brus z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o prace w Brusach.
 • Wymiar czasu pracy- pełny etat 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami). Główna część pracy wykonywana jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, w godzinach od 7-ej do 15-tej, od poniedziałku do piątku, natomiast we wtorki od 8-ej do 16-tej.
 • Praca o charakterze administracyjno- biurowym.
 • Odpowiedzialność materialna.
 • Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników.
 • Na stanowisku pracy wykorzystywany jest sprzęt komputerowy stacjonarny i biurowy tj. drukarki, kserokopiarki, niszczarki, itp.
 • Miejsce pracy - Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1 (teren miasta i gminy Brusy).
 • W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie zamkniętej i opisanej należy składać: osobiście - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1 (biuro nr 1 – sekretariat urzędu), z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent/podinspektor Wydziału Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.1.2023 w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brusy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Uwaga: wszelkie dokumenty złożone w postaci kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i oświadczam, że zapoznałem/am się   z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie www.brusy.pl ” i podpisane.

Ponadto Urząd Miejski w Brusach informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł więcej, a niżeli 6%.

               

Burmistrz Brus

 /-/ Witold Ossowski

Wyświetlony 4048 razy