poniedziałek, 13 listopad 2023 14:00

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRUSY – EDYCJA 2022

Burmistrz Brus informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2022” i uzyskaniu dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 45.363 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-6.S/2201/2023/AZBEST-2022 zawartej 22 marca 2023 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Brusy.

W ramach zadania unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu 50 nieruchomości z terenu gminy Brusy, w tym:
- demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z 3 nieruchomości,
- transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z 47 nieruchomości.

Koszt kwalifikowany zadania: 45.363 zł
Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł: 144,55 Mg usuniętych wyrobów

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Brusy przyczyniła się do zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz wyeliminowania bądź ograniczenia uwalniania się pyłu azbestowego do powietrza.

Dofinansowanie pochodziło ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

WFOSiGW wersja kolor 01 0

https://wfos.gdansk.pl/

 

Wyświetlony 2647 razy